Poskytování informací

Tweetněte nás!

Žádost o informace dle zákona 106/1999

Příspěvková organizace Jihočeské divadlo České Budějovice má ze zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Na této stránce jsme pro vás připravili návod, s jehož pomocí můžete požádat o informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informací č. 106/199 Sb., na který v textu odkazujeme.

Pravidla pro svobodný přístup k informacím

  • Podání žádosti
  • Posouzení
  • Omezení práva na informace
  • Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
  • Lhůta pro poskytnutí informace
  • Odvolání, stížnost

1.   Podání žádosti o informaci

Žádost o poskytnutí informace můžete podat ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (písemným podáním, faxem či e-mailem na adresu: milena.chumlenova@jihoceskedivadlo.cz). Nebudete-li informaci poskytnutou na ústně podanou žádost považovat za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemnou žádost o informaci lze podat:

Vedoucímu kanceláře ředitele Jihočeského divadla, Dr. Stejskala 424/19, 370 47  České Budějovice.

K podání písemné žádosti o poskytnutí informace můžete použít následující "formulář”:

fyzická osoba: word (40,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna                                     právnická osoba: word(41 kB)Obsah se otevírá do nového okna

2.   Posouzení žádosti

Pokud brání nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzveme Vás do 7 dnů od podání žádosti k doplnění žádosti. Nevyhovíte-li této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude Vaše žádost odložena. (§ 14 odst. 5 písm. a)

V případě, že bude žádost nesrozumitelná, nebude zřejmé, jaká informace je požadována, nebo žádost bude formulovánapříliš obecně, vyzveme Vás do 7 dnů od podání žádosti k upřesnění žádosti. Neupřesníte-li žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodneme o odmítnutí žádosti. (§ 14 odst. 5 písm. b)

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti příspěvkové organizace Jihočeské divadlo, Vaši žádost odložíme a tuto skutečnost Vám sdělíme do 7 dnů ode dne doručení Vaší žádosti. (§ 14 odst. 5 písm. c)

3.   Omezení práva na informace  

S ohledem na zákonná ustanovení vám požadovanou informaci nebudeme moci poskytnout, pokud se jedná o:

utajovanou informaci, (§ 7) obchodní tajemství, (§ 9) informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení, (§ 10) informace o probíhajícím trestním řízení či rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků. (§ 11 odst. 4)

Povinnost poskytovat informace se dále netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (§ 2 odst. 4) a dalších údajů stanovených zákonem.

4.   Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Příspěvková organizace Jihočeské divadlo je ze zákona oprávněno žádat za poskytnutí informace úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, odesláním informací a mimořádně rozsáhlým vyhledáníminformací.

Pokud Jihočeské divadlo bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně Vám tuto skutečnost spolu s výší úhrady oznámíme před poskytnutím požadované informace. Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady. (§ 17)

Výše úhrady za poskytnutí informace jena základě Rozhodnutí ředitele Jihočeského divadloč. 3/2015 ze dne 15. září 2015 paušálně stanovena dle tohoto sazebníku:

A.   Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace (1 ks):

o    jednostranný černobílý výtisk nebo kopie formát A4 - 1,50 Kč

o    oboustranný černobílý výtisk nebo kopie formát A4 - 3,00 Kč

o    jednostranný černobílý výtisk nebo kopie formát A3 – 2,00 Kč

o    oboustranný černobílý výtisk nebo kopie formát A3 - 3,50 Kč        

Za poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele služeb, kterou povinná osoba za pořízení kopie uhradí.

Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Jihočeským divadlem, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku

B.   Náklady na opatření technických nosičů dat (1 ks):

o    za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 8,00 Kč

o    za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 8 Kč

o    Jiný technický nosič dat (dále jen „TND“) - podle pořizovací ceny

Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

C.   Náklady na odeslání informací (1 ks):

o    Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb

V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována.

D.   Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

o    Za každou započatou hodinu práce administrativního zaměstnance Jihočeského divadla - 150,00 Kč, u druhé a další započaté hodiny lzeza čas kratší než ½ hod. sazbu zkrátit na polovinu

Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za opatření TND, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.

Osvobození od úhrady nákladů

o   úhrada nákladů na balné se nevyžaduje

o   pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu 4. se nevyžaduje

o   pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle předchozích dvou bodů jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 500,- Kč, poskytuje se informace bezplatně

Podle tohoto sazebníku se postupuje ode dne následujícího po dni schválení, tedy od 16. září 2015.

Úhradu za poskytnutí informace můžete do 60 dnů od oznámení její výše provést:

·       platbou v hotovosti na pokladně Jihočeského divadla ve 3.patře hlavní budovy v pokladních hodinách

·       bezhotovostní platbou na účet Jihočeského divadla (číslo účtu: 214 554 260/0300, spec. symbol: 1111).

5.   Lhůta pro poskytnutí informace

Základní lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tuto lhůtu je možnéprodloužit nejvýše o 10 dnů, pokud nastanou následující závažné důvody:

·       vyhledání a sběr požadovaných informací v archivu Jihočeského divadla,

·       vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

·       konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

O prodloužení lhůty i o jeho důvodech bychom Vás včas informovali, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. (§14)

6.   Odvolání, stížnost

Pokud vaší žádosti nebude vyhověno, vydá organizace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. (§ 15)

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, které organizace do 15 dnů ode dne doručení odvolání spolu se spisovým materiálem předloží svému zřizovateli, Statutárnímu městu České Budějovice. Zřizovatel rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.(§ 16a)

Na postup při vyřizování žádosti o informace můžete do 30 dnů podat stížnost, pokud:

  • nesouhlasíte s vyřízením žádosti
  • nebyla Vám po uplynutí lhůty poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  • informace byla poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
  • nesouhlasíte s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informace.

© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů