Jihočeské divadlo p.o. zveřejňuje: záměr pronájmu nebytových prostor v objektu

Tweetněte nás!
příloha 1- ideový záměr

Jihočeské divadlo p.o. zveřejňuje: záměr pronájmu nebytových prostor v objektu

ulice a č.p .: Budova JD, ul. Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice: nebytový prostor – bufet (občerstvení ve foyer JD)
ul. Jirsíkova 3, 370 47 České Budějovice: nebytový prostor - divadelní klub

plocha prostorů: prostor č. 1 - divadelní klub (plocha - 99.28 m2)
prostor č.2 - bufet - občerstvení ve foyer (plocha - 49.2 m² )


Podmínky: Nebytový prostor č.1 – divadelní klub - bude pronajat na základě smlouvy o podnájmu od 1.9.2013 na dobu určitou (5 let), s možností prodloužení. Fixní cena podnájmu je 6905,-Kč/měs. včetně DPH.

Nebytový prostor č.2 - bufet - občerstvení ve foyer - bude pronajat na základě nájemní smlouvy od 1.9.2013 na dobu určitou (5 let), s možností prodloužení. Minimální cena nabízeného nájmu je 3500,-kč/měs. včetně DPH


Prohlídky: Průběžně dle tel domluvy: tel. 386 355 260, pan Stanislav Krejčí, paní Eva Brejchová

Bližší informace k VŘ: Ing. Jana Dvořáková, jana.dvorakova@jihoceskedivadlo.cz, 386 711 221, Jiří Grauer, jiri.grauer@jihoceskedivadlo.cz, 386 711 255


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Adresa pro podání přihlášky:
Jihočeské divadla, ul. Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice, kancelář 539, 3.patro - pan Stanislav Krejčí, paní Eva Brejchová.
Písemné přihlášky do výběrového řízení se předkládají osobně do 12.července 2013 do 14:00h v zalepené obálce, označené heslem „Jihočeské divadlo – pronájem občerstvení“. Na zadní straně obálky bude uvedena adresa žadatele.

Po vyhodnocení došlých a zaevidovaných nabídek se předloží materiál komisi složené z členů vedení JD, která rozhodne o právu nájmu. Účastníci VŘ budou vyrozuměni písemně do 19.7. 2013.

Přihláška musí obsahovat:
• podnikatelský záměr
• reference žadatele
• nabídnutou výši nájmu
• živnostenské oprávnění, výpis z obchodního rejstříku

Kritérium VŘ:
• výše ročního nabízeného nájmu 50%
• podnikatelský záměr 50%
Další podmínky a informace:
• kromě nájemného bude nájemce hradit náklady na služby spojené s užíváním nebytových prostor
• prostory jsou, či budou vybaveny dle přiloženého seznamu, případné nutné stavební úpravy či dovybavení provede nájemce na své náklady. Prostor č.1 - divadelní klub – je v současné době plně vybaven. Tento movitý majetek je po dohodě se stávajícím podnájemce možný odkoupit za ceny uvedené v přiloženém znaleckém posudku.
• součástí vyhlášeného výběrového řízení je i příloha s ideovým směřováním pronajímaných prostor a návrh základních podmínek pro podnájemní i nájemní smlouvu.
• Z důvodu rekonstrukce historické budovy v roce 2013/2014 si JD vyhrazuje právo na částečné omezení či krátkodobé přesunutí provozu občerstvení bufetu do alternativních prostorů
 

Přílohy VŘ:
• Ideový návrh fungování občerstvení
• Návrh základních bodů pro podnájemní i nájemní smlouvu
• Znalecký posudek stávajícího vybavení divadelního klubu
• Stavební plány pro přestavbu bufetu JD, včetně vybavení prostoru

Toto oznámení bude zveřejněno do termínu podání přihlášek na webových stránkách JD a úřední desce statutárního města Č. Budějovice.

Jihočeské divadlo o.p. si vyhrazuje právo zrušení této soutěže.

Jiří Šesták PhD – ředitel
v.r.


V Č. Budějovicích dne 25.6. 2013

příloha 2 - výkres bufetu
příloha 4a - návrh bodů pro smlouvu
příloha 4b - návrh bodů pro smlouvu
příloha 5a - vybavení divadel
příloha 5b - vybavení divadel
příloha 5c - vybavení divadel

© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů