Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na provozovatele divadelní kavárny

Tweetněte nás!

Výběrové řízení na pronájem a provozování nebytového prostoru kavárny a baru v objektu Jihočeského divadla, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice.

 

Vyhlašovatel:

Jihočeské divadlo, p. o.
Dr. Stejskala 424/19
370 46 České Budějovice

IČ: 00073482

 

Předmět vyhlášení:

Pronájem a provozování nově vzniklých nebytových prostorů kavárny a baru, které se nachází v přízemí objektu a prvním patře.

Prostor kavárny se nachází v přízemí a tvoří jej krytá dvorana o výměře 44,27 m2 (kapacita 28 míst k sezení), zázemí personálu tvořené WC s předsíní 1,28 m2, předsíní 3,28 m2, přípravnou 5,60 m2, skladem nápojů 3,40 m2, zásobovací chodbou 11,71 m2, úložištěm odpadků 3,60 m2, zásobovací rampou 8,08 m2. Celkem 81,22 m2.

Bar se nalézá v 1. patře, jeho prostor skýtá 20,16 m2, zázemí baru 12,93 m2, přípravna 2,06 m2, foyer 24,37 m2 (kapacita 20 míst k sezení), zázemí personálu tvořené šatnou 3.67 m2, umývárnou 1,96 m2, WC 1,42 m2, úklidovou místností 0,92 m2. Celkem 46,57 m2.  

Kavárna, bar a jejich přilehlé prostory jsou osazeny zcela novým provozním nábytkem, movitým inventářem a vybavením pro gastro provoz viz příloha a jsou neoddělitelnou součástí pronajímaného prostoru.

Provozní situace Jihočeského divadla:

Provoz divadla je zpravidla od pondělí do soboty, v některých případech i v neděli a ve svátek, a to v dopoledních, odpoledních a ve večerních časech. Struktura návštěvníků divadla se v průběhu dne mění podle aktuálně nasazeného programu, např. dopoledne bývají školní představení nebo veřejné generálky, večer jsou hlavní představení. Očekává se, že v dopoledních a odpoledních hodinách budou návštěvníky kavárny i žáci základních škol, studenti středních a vysokých škol, senioři apod. Od ledna 2015 zahájí činnost edukační centrum Ateliér, které bude působit v přilehlých prostorách kavárny, kde lze očekávat také naprostou různorodost složení publika. Tuto skladbu diváků a návštěvníků je třeba respektovat při provozu kavárny i baru a zohledňovat hlediska přístupu obsluhy k jednotlivým sociálním skupinám i nabízeného sortimentu.

Provoz divadla je sezónní. Baru se týká především zimní sezóna: 2. pol. září až 1. pol. května. V letní sezóně květen – září se v divadle pravidelně nehraje. Provoz kavárny není sezónností ovlivněn.

Požadavky a podmínky vyhlašovatele:

 • Způsob (účel) využití – provozování kavárny a baru pro diváky Jihočeského divadla, další veřejnost, včetně zajištění gastro služeb pro interní potřeby divadla (obsluha při tiskových konferencích, významných návštěvách, slavnostních premiérách, catering apod. – vyhlašovatel si vyhrazuje právo zajistit si na vybrané interní akce gastro služby jiným dodavatelem), uzavřená nájemní smlouva nepředstavuje exkluzivitu pro  zajištění gastro služeb pro interní potřeby vyhlašovatele nájemcem.
 • Nájemce užíváním předmětu nájmu zajistí kvalitní provoz (vysoký provozní standard) na úrovni odpovídající potřebám profesionálního kulturního zařízení (personál, služby, sortiment, kultura oblékání a vystupování personálu)
 • Provoz kavárny a baru jakož i přilehlých prostor bude nekuřácký, z nabízených gastro služeb bude vyjmuta teplá kuchyně. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo omezit nebo upravit nabídku alkoholických nápojů.
 • Minimální požadovaná provozní doba kavárny: pondělí až sobota od 10:00 do 22:00, neděle od 14:00 do 22:00 – může být upraveno po dohodě mezi provozovatelem kavárny a Jihočeským divadlem / baru: hodinu před začátkem a půl hodiny po konci představení v budově Jihočeského divadla nebo na Nové scéně, pro další případy (např. koncerty, mimořádné akce apod.) dle požadavků vyhlašovatele. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo  v konkrétním případě provoz kavárny a baru prodloužit či naopak omezit.
 • Případné opravy na veškerém provozním zařízení, na které se nevztahují záruční podmínky, bude hradit nájemce. Tyto opravy nebudou pronajímatelem kompenzovány.
 • Nájemce musí akceptovat, že minimálně po dobu platnosti záruk na veškerém gastro vybavení a dalším zařízení bude výhradně používat výrobcem popř. prodejcem doporučené čistící či spotřební prostředky.
 • Minimální měsíční nájemné za pronajímanou plochu kavárny včetně souvisejících prostor a movitého majetku činí 19.000 Kč + DPH (bez energií a služeb).
 • Minimální měsíční nájemné za pronajímanou plochu baru včetně souvisejících prostor a movitého majetku činí 12.000 Kč + DPH (bez energií a služeb). V době mimo divadelní sezónu nebude za prostory baru účtován nájem. V případě předem ohlášených akcí pronajímatelem či nájemcem bude účtován denní nájem. 
 • Zálohy na el. energii, vodné a stočné nejsou v ceně nájmu zahrnuty. Pronajímatel je plátce DPH.
 • Při podpisu smlouvy bude složena kauce na nájemné ve výši 3/12 celkového ročního nájemného. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na úpravu výše nájemného o index průměrné míry inflace.
 • Provozovatel je při své činnosti povinen respektovat specifický provoz divadla a edukačního centra, skladbu návštěvníků divadla, divadelních prostor a přizpůsobit tomu aktuální nabídku sortimentu .

 

Kvalifikační předpoklady uchazeče (právnická či fyzická osoba podnikající):

 • Uchazeč doloží úředně ověřenou kopii živnostenského listu k provozování hostinské činnosti, případně výpis z Obchodního rejstříku
 • Uchazeč doloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů ne starší 30 dnů
 • Uchazeč doloží, že proti němu není vedeno exekuční ani insolvenční řízení, či v posledních 3 letech vůči němu nebyl prohlášen konkurz či povolena reorganizace, a to i v případě, že v tomto období byl zájemce v pozici statutárního orgánu nebo byl členem statutárního orgánu právnické osoby (lze i četným prohlášením)
 • Minimálně roční praxe v oboru v předchozích 5 letech – žadatel doloží čestným prohlášením včetně referencí a kontaktů

Kritéria výběru:

1. kritérium (váha 70%) - nabídky budou hodnoceny podle:

 • Podnikatelského záměru (způsob provozní součinnosti s pronajímatelem, rozsah sortimentu kavárny a baru s uvedením orientačních cen pro rok 2015) – váha 40%
 • Osobní prezentace podnikatelského záměru – váha 20%
 • Referencí – váha 10%

 2. kritérium (váha 30%) - nabídky budou hodnoceny podle:

 nejvyšší nabídky na měsíční výši celkového nájmu (bez záloh na energie, vodné a stočné)

Informace pro uchazeče:

 • Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
 • Prohlídku prostor je možné zajistit po předchozí domluvě s p. Ferebauerem na tel. 601 590 171 nebo emailu petr.ferebauer@jihoceskedivadlo.cz.
 • Podepsané nabídky zasílejte nebo doručte do pátku 20. února 2015 včetně na adresu Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice (rozhoduje datum doručení). Zalepenou obálku s nabídkou označte výrazně v levém horním rohu nadpisem: “Výběrové řízení na pronájem kavárny a baru”, NEOTVÍRAT!
 • Nabídka v obálce bez označení nebo nabídka doručená po uplynutí výše uvedeného termínu nebude zařazena do výběru, stejně jako nabídka uchazeče, který nesplnil nebo nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů nebo předložil neúplnou nabídku.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, kdykoliv do podpisu nájemní smlouvy toto zadávací řízení upravit nebo bez udání důvodu zrušit.
 • Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce.
 • Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni do 25.2.2015
 • Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů.
 • Požadované zahájení provozu v  prostorách baru je stanoveno na 3.3.2015, zahájení provozu v prostorách divadelní kavárny je požadováno do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy, nedomluví-li se vyhlašovatel a nájemce jinak.

MgA. Lukáš Průdek
ředitel JD


© 2002 - 2019 Marten & Louis, spol. s.r.o., www.marten-louis.cz // design - www.designatelier.cz
Připomínky a návrhy zasílejte na czech@marten-louis.cz.
Všechna práva vyhrazena, Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
Zásady ochrany osobních údajů